///
Search
🥳

[당첨자 발표] 북콘서트2차 - 도서 증정 이벤트

신입 개발자를 위한 점핏 북콘서트 2차! 신청을 해주셔서 감사합니다.
도서 선물을 받으실 분들을 알려드립니다.
많은 관심 가져주셔서 감사드리며, 앞으로 멋진 개발 커리어를 만드실 수 있도록 점핏이 응원하겠습니다.
Show All
Search
이름
전화번호
하*희
Open
010****0119
깅*현
Open
010****4895
김*영
Open
010****0895
김*령
Open
010****2311
성*현
Open
010****1318
송*진
Open
010****6943
김*희
Open
010****0065
김*수
Open
010****3121
김*인
Open
010****2917
김*희
Open
010****0415
강*재
Open
010****6579
김*연
Open
010****7705
박*철
Open
010****8791
황*연
Open
010****7727
gwi**** go
Open
010****7972
한*화
Open
010****6272
박*현
Open
010****7655
홍*택
Open
010****8500
김*령
Open
010****3868
g*bi ko
Open
010****7325
김*리
Open
010****3064
Seok*** Jung
Open
010****4005
홍*연
Open
010****8890
오*진
Open
010****0696
고*해
Open
010****6266
박*현
Open
010****2355
김*성
Open
010****6088
이*샘
Open
010****0830
문*환
Open
010****8974